Βιολογία

Η διδασκαλία της Βιολογίας, στοχεύει σήμερα, να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από μια διαθεματική διερεύνηση του ζωντανού κόσμου, πέρα από το κλασικό γνωσιολογικό επίπεδο, στην απόκτηση ενός ενιαίου συνόλου βασικών γνώσεων και απαραίτητων δεξιοτήτων, και μιας ολιστικής αντίληψης των Βιολογικών Επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί μας γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν το συγκεκριμένο μάθημα χρησιμοποιώντας ειδικό εκπαιδευτικό υλικό.

Search